RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Jelen projekt keretében tervezett fejlesztés az ITS által megjelölt „Városközponti akcióterületen” valósul meg, ezen belül a „Piac és környéke (Zöld város) akcióterületen.

A Piaccsarnok és Piactér, valamint ezek közvetlen környezete: Vásárhelyi Pál u. (hrsz. 990, hrsz. 1065/2)), Városháza és Piac közötti zöldfelület és árusítóhelyek, Táncsics M. u. (hrsz. 1063), Egykori szövetkezeti központ területe (hrsz. 1069, 1070,1073).

A projekt célja Törökszentmiklós centrumában elhelyezkedő piaci területek és környezetének megújításával a helyi gazdasági élet erősítése, vonzó városi-üzleti környezet biztosítása, a város térségi-gazdasági szerepének erősítése. A jelenleg kialakult piac több elárusítóhely csoportból tevődik össze, egymástól elvágva, szétdarabolva. Problémát jelent a piaci területek megközelítése, a parkolás, továbbá az elárusító helyek minősége, az árusító funkciók szétdaraboltsága.

A beavatkozás eredményeként újragondolt, egységesített piaci elárusító területek, zöldfelületek, megújított illemhely és piaci felügyeleti épület, továbbá megújított parkolóhelyek jönnek létre egy valódi városi piactérben és környezetében.

Az infrastrukturális beavatkozás több helyszínen (helyrajzi számon) valósul meg. Fő megvalósulási helyszín a Vásártér telke (hrsz 1064), amelyen a piaccsarnok, a jelenlegi őstermelői és zöldség-gyümölcs piac, a piacfelügyelet épülete (wc helyiségekkel) található. A jelenlegi vásártér a projekt kertében kibővül a hrsz 1069 ingatlannal (a rajta található TSZ iroda épületek bontásával), továbbá a magántulajdonú hrsz 1070 ingatlannal (megvásárolandó majd szintén bontandó épületekkel), valamint a jelenleg is galambpiacként működő hrsz 1073 ingatlan (rajta bontandó épületek) egységesítésével. Az így létrejövő nagy területű vásártér méreténél fogva helyet tud biztosítani az eddig fizikailag is itt lévő funkciókon túl (termelői piac, galambpiac, árusítók parkolói) az iparcikk piacnak is (hrsz 990), felszabadítva a területet a Polgármesteri Hivatal és környezete nívójához jobban illeszkedő vegyes, zöld, illetve kiemelt piaci funkcióknak. Az így létrejövő nagy vásártér belsejében kap helyet a zöldség-gyümölcs és őstermelői piac, részben fixen fedett részben kitekerhető állványos ponyvatetőkkel. A meglévő fedett elárusító helyek felújításra, korszerűsítésre kerülnek.

A megnövelt vásártéren kap helyet a jelenleg a Vásárhelyi – Táncsics utca sarkán meglévő parkoló területén illetve a Vásárhelyi utca mentén működő használtcikk piac is. Továbbá ide kerül a baromfipiac és a galambpiac is (vásártér északi része). A létrejövő piacterületet körút szerűen körbeöleli a feltáró út, amelynek külső oldala parkolóként, idényjellegű elárusító helyként is szolgál (gyephézagos felület kialakítása – csapadék elszikkasztása).

A Vásárteret a Táncsics Mihály úttól megújított közlekedő és zöldfelületek választják el, megtörténik a Táncsics út járdaburkolatának (mindkét oldalon) felújítása, kerékpártámaszok kihelyezése is. A Vásárhelyi út mentén (jelenleg iparcikk piac, baromfipiac és parkolók) egyrészt a Polgármesteri Hivatal udvarához szervesen kapcsolódóan megújított zöldfelületet hozunk létre, a termék értékesítés a megnövelt vásártérre kerül, továbbá a Vásárhelyi út szemközti oldalán található kisebb városi téren ideiglenes termelői piac alakul ki (nyilvános, akadálymentes illemhellyel, piacfelügyeleti szolgáltató irodával).

A Vásárhelyi utca – Táncsics utca sarkán található parkolók megújítása (zöldfelületi és funkcionális értelemben) megtörténik. A beruházás egészítik ki a megnövekedett piacterületen kialakítandó csapadékvíz-elvezető rendszerek, a közvilágítás, árnyékolók, megújított elárusító asztalok. A projekt előkészítése során elkészül a projekt Akcióterületi Terve, megtörténik a tulajdonviszonyok rendezése és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, az Önkormányzat a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás folytat le. A projekt sikeres lebonyolításáért a projektmenedzsment szervezet (amely önkormányzati munkatársakból és önkormányzati vállalkozás munkatársaiból tevődik össze) felelős. Munkájukat segítik a projekt megvalósítása során: műszaki ellenőr, rehabilitációs szakmérnök, nyilvánosságért, kommunikáció-marketing tevékenységekért felelős szervezet.

A projekt sikeres megvalósítását készíti elő és kíséri végig a projekt keretében tervezett „soft” tevékenységek. Ennek keretében szemléletformálás, települési arculat és identitás fejlesztés, tapasztalatcsere történik (akciók, rendezvények keretében).

A projekt során tartalékkal is számoltuk, az előre nem látható események kiküszöbölésére. A projektnek előre látható klímakockázata nincs. A projekt tervezése során figyelembe vesszük a partnerségi tervezés alapelveit és a kerékpártámaszok kihelyezése során figyelembe vesszük a műszaki paramétereket. A növénytelepítésnél a klímaváltozásnak megfelelő, lehetőleg őshonos növényi taxonok telepítése történik A projekt a város módosított ITS dokumentumában fejlesztési projektként nevesítetten szerepel. Illeszkedik a JNSZ megyei TFP-hez. A projekt kedvezményezett és fejlesztendő járásban valósul meg.

Az Önkormányzat vállalja 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását a kivitelezési munkálatokba.

A projekt által elért eredmények: 1700 m2 zöldfelület, közpark, 3010 m2 városi piactér, 151 db parkoló felújítása, kialakítása, 1 db felújított épület.