A Törökszentmiklós 300 stratégia megalkotásának a célja a helyi társadalmi együttműködés erősítése. Ehhez szorosan kapcsolódik a szegénység, továbbá a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem is. A stratégia megalkotásáért Törökszentmiklósi Helyi Közösség Helyi Akció Csoportja (továbbiakban: HACS) felel. A HACS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat kezdeményezésére alakult konzorcium, amely helyi intézményeket, civil szervezeteket és vállalkozásokat tömörít, azzal a céllal, hogy olyan helyi pályázati keretrendszert hozzanak létre, amely lehetőséget nyújt a közösségfejlesztést szolgáló – jellemzően az állami és európai uniós projekteknél kisebb méretű – helyi projektek megvalósítására.

A stratégia keretében olyan városi fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek korábbi városfejlesztési dokumentumokban (hatályos ITS, Local Agenda 21) már megjelentek, azonban megvalósításuk külső forrás nélkül nem indulhatott meg. Olyan fejlesztések ezek, amelyek a város közössége szempontjából hiánypótlóak, vagy a változó társadalmi folyamatokra kívánnak reagálni. A rendszerváltás óta eltelt több mint két évtized változásai nyomán, ilyen alapvető problémává vált a város belső perifériális fekvéséből adódó gazdasági lemaradás, amely érezhető társadalmi szintű lemaradással járt. A helyi gazdaság hanyatlása révén Törökszentmiklóson a helyben maradottak esélye csökkent arra nézve, hogy itt biztosítsanak maguknak megfelelő anyagi hátteret. Ezzel párhuzamosan a lakosok kötődése a városhoz fokozatosan gyengült, Törökszentmiklós jelentős népességveszteséget szenvedett el.

Ennek megfelelően a tényleges közösségfejlesztés felé tett első, alapvető lépésnek a helyben elérhető létbiztonság és megélhetés megteremtését tartjuk. A projekt keretében kihirdetésre kerülő pályázati források tökéletes hasznosulása érdekében a végső célcsoportot ebben a témában a helyi kistermelők és azok az aktív korúak jelentik, akik jelenleg nem foglalkoztatottak. A cél a helyben létbiztonságban élők körének bővítése. Ha ezt a célt sikerül megvalósítani, akkor járhatnak tényleges eredménnyel a további műveletek: a fiatalok megszólítása identitásnövelő eszközökkel, pályakövetéssel és egyéb szabadidő-eltöltési lehetőségek, programok kialakításával. Szintén a stabil létbiztonság megteremtését követően kezdődhet el a civil és intézményi szféra hathatós részvételével a helyi értékek, hagyományok megjelenítése a város teljes társadalma felé, ami felfűződne Törökszentmiklós 300 éves újjáalapításának 2020. évi jubileumára.

A tervezett beavatkozások mindegyike olyan volumenű kivitelezést igényel, amely lehetővé teszi azok közösségi szintű irányítását. Egyúttal az uniós alapelvek közül a szubszidiaritást is megfelelően szolgálja a teljes projekt, mivel helyi szintű fejlesztési kérdésekben helyi szereplőknek adja a döntést. Jelen stratégia azonban csak a keretet biztosítja a helyi közösség fejlesztéséhez, amelyhez nélkülözhetetlenek a civil szervezetek, intézmények, vállalkozások ötletei, projekttervei. Egy jól működő helyi pályázati keretrendszer felállításával és az említett projektötletekkel együtt érhető el az a közösségfejlesztés, amely nem csak a fizikailag megvalósult beruházásokban, hanem a helyben tapasztalható össztársadalmi tőke növekedésében is tetten érhető lesz.

Az elindított projektek pedig reményeink szerint speciálisan az itteni közösség, a törökszentmiklósi emberek valós problémáira is képesek lesznek reagálni – a kijelölt célok mentén.

A „Törökszentmiklós 300” elnevezésű, TOP-7.1.1-16-2016-00080 azonosítószámú projektet az Irányító Hatóság 2017. augusztus 1. napján kelt döntés értelmében támogatásra érdemesnek ítélte. Jelen átdolgozott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia dokumentum a támogatói döntés során megfogalmazott követelmények beépítésével került átdolgozásra.

A támogatói döntés a stratégiai irányokat nem, de az egyes műveleteket és azok összetételét megváltoztatta, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló forrásokat 50%-kal csökkentették (országszerte). A döntés a munkaszervezetet is érintette. A projekt végrehajtásáért felelős munkaszervezetként Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal került meghatározásra, míg a konzorcium vezetésére és képviseletére továbbra is Törökszentmiklós Városi Önkormányzat jogosult. Jelen átdolgozott kiadás tartalmazza a támogatói döntés során feltárt kérdésekre adott válaszokat, továbbá figyelembe vételre kerültek a bírálat során megfogalmazott észrevételek is.