A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

a kedvezményezett neve:  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

a projekt címe:                    Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

a szerződött támogatás összege: 791 167 244 Ft

a támogatás mértéke (%-ban):    100 %

a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.10.31.

a projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00005


A projekt hosszú távú céljai:

-      A belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző gazdaságfejlesztés.

-      A fejlesztett üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.

A déli iparterület Törökszentmiklós meghatározó gazdasági centruma, a prosperáló ipari park, illetve az iparterületek hasznosítása, a foglalkoztatottságban betöltött szerepük okán továbbfejlesztése indokolt. Törökszentmiklós város területén jelenleg kevés az olyan, nagy kiterjedésű, megfelelő infrastruktúrával rendelkező terület, amely ipari-gazdasági besorolású. A gazdasági szereplők részéről (jelenleg már a városban tevékenykedő vállalkozások által jelzett bővítési szándékok, valamint az újonnan a városba betelepülni szándékozó szereplők jelzései alapján) pedig értékelhető igények mutatkoznak az ipari terület fejlesztésére, bővítésére.

A beruházás további indokaként említendő, hogy az érintett terület környezeti károkkal terhelt (történeti örökségből kifolyólag: korábban vegyi anyagok átfejtését végezték a területen).

 

A projekt megalapozottságát alátámasztó legfontosabb tényezők az alábbiak:

-      az ITS gazdaságfejlesztési alappillére a munkahelyteremtést szolgáló fejlesztések elősegítése, kezdeményezése;

-      a megyében a szolnoki ipari parkon kívül csak ez az iparterület rendelkezik használható iparvágánnyal;

-      a város konkrét betelepülési igényekkel rendelkezik a befektetők részéről;

-      környezeti kármentesítési tevékenység az érintett területen.

 

Vállalkozás- és beruházás ösztönzés erősítésére azért is szükség van, mert Törökszentmiklóson a foglalkoztatottsági mutatók (2011) JNSZ megyei területi összehasonlításban is kedvezőtlenek, országos összehasonlításban pedig különösen kedvezőtlenek. Részben a munkanélküliség melletti kedvezőtlen életkilátások jelentik a városból történő elvándorlás mozgatórugóját.

Ennek oka elsősorban strukturális jellegű. Amellett, hogy jelentős számú és arányú a térségből a városba ingázó és munkát vállaló foglalkoztatott dolgozó, a valódi problémát a minőségi, magasabb képzettséget igénylő, egyben magasabb bérszínvonalat biztosító munkahelyek hiánya, illetve alacsony aránya jelenti. A cél tehát a munkahelyek számának növelésének elősegítése, és lehetőség szerint a munkahelykínálat belső struktúrájának átalakítása.

A város hosszú távú célja egy, a jelenleginél komplexebb képzési rendszert, az innovációs potenciál fejlődését, és az új munkahelyek számának növelését egyaránt eredményező gazdasági struktúra kialakítása, amelynek eredményeként a magasabb képzettséggel rendelkezők számára is vonzó és perspektivikus munkahelyek jönnek létre. Ennek infrastrukturális és befektetés-ösztönző pilléréhez járul hozzá a jelenlegi projekt keretében megvalósuló fejlesztés.

 

A projekt megvalósítás konkrét helyszíne: A projekt tárgyát képező ipari terület a Törökszentmiklós Dózsa György út - Béla király utca - Lábassy utca – Kelet utca – Tisza István utcák által határolt területen lévő, 6829/1; /2; /3 és /4 hrsz.-ú ingatlanokon elterülő ipartelepet foglalja magában. A fejlesztendő terület barnamezős amelynek „újrahasznosítása” a JNSZ Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 c. dokumentum alapján előnyt élvező tevékenység.

 

A projekt megvalósítás tervezett ideje: 36 hónap, 2017.01.01-2019.12.31.

 

A projekt tervezett összes elszámolható költsége: 799.217.000 Ft, 84,91 %-os támogatási intenzitás mellett.

 

A projekt tervezett tevékenységei:

 

Előkészítési tevékenységek:

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok: üzleti terv, pénzügyi elemzés elkészítése; Engedélyes és kiviteli tervdokumentációk elkészítése;
 • Közbeszerzés: a kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások (3 db) lefolytatása
 • Egyéb műszaki szakértői szolgáltatások igénybe vétele, pl. a kármentesítéshez kapcsolódóan.

 

A megvalósítás során az alábbi szolgáltatások igénybe vételét terveztük:

 • műszaki ellenőrök (mérnök szervezet(ek)),
 • marketing/kommunikációs tanácsadás, mely befektetés-ösztönzés célú (ld. az 5. fejezetben)
 • kötelező tájékoztatási feladatokat ellátó szervezet,
 • projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás

 

A beruházás négy fő elemre bontható:

 1. Az iparterület alapinfrastruktúrájának korszerűsítése (vízgazdálkodási közművek, út, parkoló, térvilágítás), és az ezt kiegészítő térfigyelő és beléptető rendszer, valamint terület-előkészítés
 2. Új raktárépület építése (1580 m2)
 3. Meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, átalakítása (porta: 29,19 m2, irodaépület: 429,85 m2, laborépület átalakítása szociális helyiséggé: 310,65 m2)
 4. Környezeti kármentesítés I. ütemének megvalósítása (1,1 ha)

 

A projekt szükségessége:

Amennyiben a projektet nem sikerül végrehajtani az alábbiak következnek be:

-      Az infrastruktúra szintje elavult marad, mert önerőből ilyen léptékű fejlesztés megvalósítására az Önkormányzatnak nincs lehetősége;

-      Kisebb, aprózott fejlesztések kerülnek végrehajtásra, amelyeket nagyrészt a betelepülők finanszíroznak majd;

-      A korábban az ipari területre betelepülő vállalkozások elhagyják a területet vagy a várost, és máshol fektetnek be;

-      A befektetés-ösztönzési tevékenység alacsony szinten marad;

-      Új betelepülők nem érkeznek a területre, a meglévő vállalkozások befektetései elmaradnak;

-      A környezeti kár tovább terjed veszélyeztetve a lakosságot, más ipari területeket, majd a város határát átlépve a szántóföldeket.