Projektről
Projekt részletes bemutatása

A támogatási igény az elkülönített felhasználási források közül a Jászapáti, Karcagi, Kunhegyesi, Kunszentmártoni és Törökszentmiklósi járások városai számára elkülönített indikatív keretösszegre irányul, mely 348,6 millió Ft. Ezen belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. c dokumentum prioritásának megfelelően.

Célunk, hogy a pályázatban meghatározott „soft” tevékenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg. A szegregátumban élők jelentős részére jellemző az apátia, pesszimizmus, azaz a „tanult tehetetlenség”, mint a személyiségük meghatározó energetikai állapota.  Így fokozottan veszélyeztetetté vált, válik ez a populáció a különböző devianciák (bűnözés, illegális drogok használata, alkoholizmus) terjedése szempontjából.

Ebből az állapotból történő kimozdításra szubkulturális szinten nyílik lehetőség: saját egymásra épülő tapasztalataik bizonyítják/bizonyíthatják a kitűzött célok és a megvalósításukért tett erőfeszítések pozitív eredményeit.

Szociálpedagógiai, szociálpszichológiai szempontból lényeges, hogy az új és/vagy alternatív társadalmi, egyéni életvezetési értékekkel való azonosulás első lépése az un. mintakövetés. Ezért a szegregátumon belül élők számára nélkülözhetetlen a referenciaszemélyek megjelenése, megerősítése, támogatása.

Az előzetes programtervhez képest annyi módosítást eszközöltünk, hogy míg az esetmenedzserek pozícióját természetesen a telepen kívülről érkező szakemberek töltik be (12 fő), melléjük rendeltünk a korábbi telepen megvalósuló projektek, programok során aktív és megfelelő kompetenciákkal rendelkező úgy nevezett roma segítőket, akik biztosítják, hogy az esetmenedzserek és a hozzájuk tartozó 26-27 fő telepen élő személy között valós és bizalmas kapcsolat alakulhasson ki.

A teljes projekt tevékenységekbe bevont és esetmenedzserek által támogatott személyek száma összesen: 1260 fő 25%-a = 315 fő, akikre egyéni fejlesztési terv készül.

A roma segítők beépítésével a hatékonyság és tényleges terep munka mellett célunk, hogy ők az esetmenedzserek munkáját segítve, figyelve olyan fejlődésen menjenek keresztül a projektmegvalósítás alatt, mely lehetővé teszi, hogy a projekt lezárását követően alkalmasak legyenek a telepen önálló szervezői, támogatói és adminisztrációs feladatok ellátására.

Emellett létrehozunk 8 Műhely-foglalkozást kínáló úgynevezett Ön- és Közösség-segítő csoportot, ezek az alábbiak:

-           Senior (szépkorú) műhely-csoport

-           Háztartási praktikum műhely-csoport – lányok

-           Háztartási praktikum műhely-csoport – fiúk

-           Egészségügy műhely-csoport – általános

-           Egészségügy műhely-csoport – Terhes és csecsemőgondozás

-           Családmegtartó és gyermeknevelő műhely-csoport

-           Karrier/Életút/Oktatás műhely-csoport

-           Együttélés csoport – kisebbség/többség viszonyát alakító műhely-csoport

Szintén változást jelent a korábbi projekttervhez képest, hogy nem minden esetben külső szakember vezeti a csoportokat, hanem egyes alapkompetenciákat nyújtó területeken, mint például a háztartásvezetés, helyi roma embereket helyezünk a csoportok élére, akik a telepen az adott területen elismerten jó például szolgálnak. A csoportvezetőknek biztosítaniuk kell, hogy minden csoportfoglalkozáson legalább 15 fő jelen van. Minden csoportnak felkínáljuk, hogy egy saját kezdeményezésre forrást kapjon a projektből, amit szakmai vezetői, illetve projektmenedzseri kontroll mellett tudnak elkölteni, valamilyen a csoport tematikájával összefüggő építő jellegű programra. Ez lehet tanulmányi látogatás (pl. kórház, idősek otthona, honvédségi intézmény, másik, hasonló projekt felkeresése a megyében vagy távolabb), esetleg nyári tábor, vagy éppen csapatépítéssel egybekötött tréning.

Minden csoport kap egy önálló szakmai metodikát, amit külsős szakértő készít el és oktat le a csoportvezetők számára, illetve tart felkészítő tréninget számukra. Hasonló felkészítő és csapatépítő tréningen vesznek részt az esetmenedzserek, roma segítők is annak érdekében, hogy a szakmai vezetés elveit követve harmonikusan és egyetértésben dolgozzanak a későbbiekben együtt a meghatározott célokért.

A csoportok esetében egyértelmű mérőszámok kerülnek kialakításra, melyek alapján mérhető lesz a működés eredményessége. Nevezhetjük ezeket egyfajta belső indikátoroknak, mely jelzi, hogy eljutnak e ”A” helyzetből „B” helyzetbe, ahol utóbbi majd egy általuk és a projekt szakmai vezetésével közösen meghatározott új állapot lesz. A csoportoktól kimondott elvárás lesz, hogy az adott témakörben majd alkalmasak legyenek arra, hogy a település EGÉSZE számára tudjanak hatást kifejteni, azaz, olyan dolgokkal kell előállniuk, aminek az eredménye, haszna messze több emberhez tud eljutni és ott hatni, mint a csoportokban lévő 20-20 fő.

 

A projekt során 6-7-8. osztályos felzárkóztató képzést valósítunk meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közreműködésével az előzetes igényfelmérések alapján 13 fő részére.

 

A roma segítőkkel és a témában illeszkedő csoportokkal a Zenész úti közösségi házban szünidei, tanoda jellegű program megvalósítása zajlik majd a pedagógus végzettségű esetmenedzserek és önkéntesek bevonásával. Gyermekkorúak részéről, szünidei tanodaszerű programokban részt vevők száma: 25 -35 fő.

A projekt benyújtását követően történt országos botrányt kavaró helyi drogesetek indokolták, hogy a konzorciumi partner személyét a Kézműves Örökség Egyesületről az alapvetően egészségügy és prevenció területén tevékenykedő Közép-Tisza-völgyi Népfőiskolai Társaságra cseréltük, akik ugyan lehetőséget biztosítanak majd az eredetileg tervezett kézműves foglalkozások lebonyolítására, melyeknek hisszük, hogy az alkotás megtapasztalása miatt fontos szerepe lehet a telepen élők jellemformálásában, azonban arányaiban sokkal kisebb mértékben, míg az egészségügy kapja a lényegi szerepet. Az egészségügy területén több nagy léptékű „Egészségvásár” valósul majd meg a Közösségi Házban, míg folyamatos kiscsoportos tréningeket szervezünk drogprevenció témában, szem előtt tartva itt, hogy ne „ülünk és hallgatunk” típusú tevékenység legyen, hanem interaktív, konkrét és tabukat döntögető foglalkozások, mely való elrettentő hatással lehet a bevont fiatalokra.

 

A korábbi telep programban a Szolgáltató Ház udvarán kialakított közösségi kert működtetését mindenképpen fenntartani, sőt kiterjeszteni kívánjuk. Önkormányzatunk projekttervet nyújtott be a TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja projektre és bízunk benne, hogy annak elnyerésével még inkább kiterjeszthető lesz ez a típusú tevékenység a telep egészére, több ponton.   Ezen programelem révén saját munkájukkal is hozzájárulnak az egészséges élelmiszerek elérhetővé tételéhez, az egészségesebb életmódhoz.