A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Támogatási szerződés száma:TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00009
Kedvezményezett: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

a) A projekt célja Törökszentmiklós Városban jelenleg egy bölcsődei intézmény működik a Petőfi Sándor u. 50. sz. alatt. Az 54 férőhellyel működő intézmény jelenleg egy telephelyen látja el kisgyermeknevelési-gondozási feladatait, főzőkonyhával. Az elmúlt évek tapasztalatai, statisztikái (demográfiai helyzet, elutasítottak száma) és az intézményben kialakult zsúfoltság miatt az intézmény bővítése (férőhelyek számának növelése) szükséges. A Petőfi utcai ingatlanon a bővítési feladatokat az ingatlan fizikai korlátai és a szakmai normáknak való megfelelés miatt megoldani nem lehetséges. Projektünk célja a meglévő férőhelyhiány és a várólisták csökkentése modern gyermeknevelési környezet kialakításával.

b) A projekt szakmai-műszaki tartalma A projekt keretében a meglévő bölcsődei intézmény 4 csoportszobával (összesen 52 férőhellyel) történő bővítését tervezzük a városközponthoz (munkahelyek, közintézmények, közlekedési csomópontok) közel a Pánthy E. u.–Kossuth L. u.–Almásy u.–Batthyány u. által határolt tömbben. A terület önkormányzati tulajdonban van. A tervezetten földszintes kialakítású épületben helyet kap 4 foglalkoztató, és a működéshez szükséges helyiségek, udvarral. Az épület kialakítása az akadálymentesítési és energiahatékonysági szabályok betartásával kerül kivitelezésre. Eszközbeszerzésre is sor kerül a működési feltételek és a célcsoport fejlesztésének biztosítása érdekében: bútorzat, fürdőszobai felszerelések, konyhai eszközök, higiéniai eszközök és ezt szolgáló gépek, továbbá játékok (alapjátékok, csecsemő-, mozgásfejlesztő-, konstruáló, nagymozgásos, logikai, alkotó, építő és szerepjátékot segítő játékok), továbbá hangszerek, udvari és kerti eszközök kerülnek beszerzésre. A projekt megvalósításának ideje 32 hónap. A megvalósítás időszakában a projekt szakmai megvalósítását a pályázati felhívásban előírtaknak megfelelően a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált kisgyermek-nevelési szakértő kíséri végig. További igénybe vett szolgáltatások: tanulmánykészítő, tervező, közbeszerzési tanácsadó, nyilvánosságot ellátó szervezet. A PM feladatokat az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő TM.GF Kft. látja el, amely megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik a feladat ellátáshoz. A projekt előkészítési szakaszában sor kerül a projekt megalapozó dokumentumának elkészítésére.

Az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítése az 1. mérföldkőig, a kivitelezés kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása a 2. mérföldkőig fog megtörténni. Ezen feladatokat az Önkormányzat külső erőforrások (szolgáltatók) bevonásával végzi/végezteti majd el, annak érdekében, hogy a megfelelő szakértelem biztosítva legyen. A projekt tevékenységei a PF 3.1. pontja alapján: Önállóan támogatható tevékenységek: - Új bölcsődei szolgáltatás létrehozása (új férőhelyek kialakítása új telephely létesítésével) - Önállóan nem támogatható tevékenységek: - Eszközbeszerzés (bútorok és egyéb berendezési tárgyak, fejlesztő eszközök), - Akadálymentesítés megvalósítása a kialakítandó létesítményben - energetikai szempontok érvényesítése a tervezés, építés során - Nyilvánosság biztosítása - Melegítő konyha kialakítása, berendezési tárgyak, eszközök beszerzésével – udvar, játszóudvar kialakítása, parkolók (akadálymentes parkoló) létesítése. A projekt eredményeként (a meglévő 54 férőhely mellé) további 52 új férőhellyel bővül a városi bölcsődei befogadóképesség, amely modern, akadálymentes, környezetben és új eszközökkel felszerelve várja a kisgyermekeket, és segíti a szülők munka világába történő mielőbbi visszatérését.

c) A felhívás 3.4. pontjában előírt feltételek teljesítése Önkormányzatunk a Városi Bölcsőde fenntartását végző szerv. A fejlesztés eredményeként új bölcsődei intézmény nem jön létre, hanem a meglévő intézmény bővül, új telephely létesítésével, tekintettel arra, hogy a meglévő központ (Petőfi u. 50.) fizikailag tovább már nem fejleszthető, más, a célra alkalmas épülettel az Önkormányzat nem rendelkezik. Fejlesztésünk helyi igényeken alapul és megjelenik a stratégiai fejlesztési dokumentumokban (ITS-ben, HEP-ben nevesített projekt). A fejlesztés nem eredményezi már meglévő funkcionális nevelési helyiségek számának csökkenését, a meglévő bölcsődei férőhely kapacitásokra (54 db) továbbra is szüksége van az ellátó rendszernek a Petőfi utcában. Projektünk során ingatlan kiváltás nem történik. A létrehozandó melegítő konyha csak az itt ellátottak és gondozóik ellátását szolgálja ki. A csoportszobák kialakításakor betartjuk a 3 m2 / gyermek előírást, továbbá a berendezési tárgyak beszerzésére vonatkozó miniszteri rendeletet.

d) értékelési szempontoknak való megfelelés Projektünk illeszkedik a megyei TFP-hez, beavatkozás szintű kapcsolat (35. o. 5.4.1.Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) Törökszentmiklós a 209/2014.(XI.26.) korm.rend alapján „fejlesztendő” térség. A fejlesztés nyomán 52 új férőhely létesül, és további mintegy 17 fővel nő az intézmény humánerőforrás kapacitása.

A projekt teljes költsége 936.105.953 Ft 
A megvalósítás tervezett ideje: 2019.12.01-2023.09.30.