Testületi ülések

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 2. napirend
 • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása

 • 3. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és a CIB Bank Zrt. között 2024. évi folyószámlahitel szerződés megkötéséről

 • 4. napirend
 • 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 • 5. napirend
 • Az 1. számú gyermekorvosi körzet ellátásáról

 • 6. napirend
 • A 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívásról

 • 7. napirend
 • Rezidens Ösztöndíj Program pályázati kiírásáról

 • 8. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi helyzetéről 2022. december – 2023. november közötti időszakra vonatkozóan

 • 9. napirend
 • Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. szolgáltatási szerződéseinek meghosszabbításáról

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek – a HÉSZ törökszentmiklósi Kossuth Lajos u. – Kossuth tér – Budai Nagy Antal u. – Almásy út által határolt telektömbön belüli előírásainak – módosításával kapcsolatos partnerségi lezárásáról    

 • 11. napirend
 • Törökszentmiklós Város szabályozási tervében szereplő szabályozási vonalak fenntartásáról

 • 12. napirend
 • Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról

 • 13. napirend
 • Külföldi állampolgár ingatlanszerzésének véleményezése

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről  

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó éves munkatervének elfogadásáról

 • 3. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

 • 4. napirend
 • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása

 • 5. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2005. (VI.23.) Kt. számú határozattal elfogadott Törökszentmiklós Város településszerkezeti tervének módosításáról 

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról   

  7. napirend Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról

  Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek a HÉSZ törökszentmiklósi Kossuth L. u. Kossuth tér Budai Nagy A. u. Almásy út által határolt telektömbön belüli előírásainak módosítása kapcsán környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról

 • 8. napirend
 • A 131/2023. (VI.29.) számú határozat módosításáról

 • 9. napirend
 • M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás szakasz építési munkái során keletkezett állami tulajdonú faanyag térítésnélküli átvételéről  

 • 10. napirend
 • Temetők infrastrukturális támogatásáról

 • 11. napirend
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala

 • 12. napirend
 • A „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. által bérelt 9103/13  hrsz-ú Ipari Csarnok bérleti szerződésének módosítása

 • 13. napirend
 • 2. számú fogorvosi körzet ellátásáról

 • 14. napirend
 • Önkormányzati társulás létrehozása Törökszentmiklós és Tiszatenyő települési önkormányzatainak egyes szociális szolgáltatási feladatainak ellátására

 • 15. napirend
 • Igazgatási szünet elrendelése

 • 16. napirend
 • Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

 • 17. napirend Sürgősségi
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását megalapozó döntésekről

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa működéséről szóló beszámoló elfogadása

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) Önk. rendelet 2. sz. módosításáról

 • 3. napirend
 • Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása

 • 4. napirend
 • Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló …./2023.(VII….) önkormányzati rendelet megalkotása

 • 5. napirend
 • Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról szóló …./2023.(……) önkormányzati rendelet megalkotása

 • 6. napirend
 • Beszámoló a 2023. I. félévében befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról

 • 7. napirend
 • Háziorvosi ügyelet ellátását biztosító ingatlan használatba adása az Országos Mentőszolgálat részére

 • 8. napirend
 • Az 5. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátásáról

 • 9. napirend
 • A 2. számú fogorvosi körzet ellátására kötött szerződés megszüntetéséről

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek– a HÉSZ törökszentmiklósi Kossuth Lajos u. – Kossuth tér – Budai Nagy Antal u. – Almásy út által határolt telektömbön belül 3604 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előírásainak – módosításával kapcsolatos együttes döntés elfogadásáról   

 • 11. napirend
 • „M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Kisújszállás (Kelet) közötti szakasz megvalósítása” keretén belül vízvezetési szolgalmi jog és biztonsági övezet alapítása és bejegyzése az Önkormányzat tulajdonában lévő 0265 és 9374 helyrajzi számú ingatlanokon   

 • 12. napirend
 • A Kézműves Örökség Egyesület által Törökszentmiklós, Almásy út 19. sz. alatti épületet érintő pályázat benyújtásához hozzájárulás és tulajdonosi hozzájárulás megadása

 • 13. napirend
 • A törökszentmiklósi 3653/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről

 • 14. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának átdolgozásáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos tűzoltó parancsnokságának 2022. évi tevékenységéről

 • 3. napirend
 • Egyes önkormányzati ingatlanok egyházi tulajdonba átadása    

 • 4. napirend
 • Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet 2022. évi működéséről és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló

 • 5. napirend
 • Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi szakmai Beszámolója

 • 7. napirend
 • A Törökszentmiklósi Óvodai Intézményben, a 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

 • 8. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2005. (VI.23.) Kt. számú határozattal elfogadott  Törökszentmiklós Város településszerkezeti tervének módosításáról    

 • 9. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról    

 • 10. napirend
 • Egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és egyes önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet megalkotása

 • 11. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 • 12. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Gördülő fejlesztési terve, a víziközmű szolgáltatással kapcsolatban

 • 13. napirend
 • Tulajdonosi hozzájárulás az 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlanon pellet kazán telepítéséhez

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023 - 2026. évi üzleti tervére

 • 15. napirend
 • Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. további működésével kapcsolatos döntésekről

 • 16. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kutas Bálint u. 2. szám alatti bérlemény bérleti díj mérséklése

 • 17. napirend
 • A Törökszentmiklós 7196 helyrajzi szám alatti „kivett beépítetlen” terület értékesítése

 • 18. napirend
 • Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek módosításával - kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület bővítésének kijelölésével – kapcsolatos együttes döntés elfogadásáról  

 • 19. napirend
 • Helyi Építési Szabályzat szabályozási tervlapjainak egybeszerkesztésére vonatkozó döntés elfogadása

 • 20. napirend
 • A Surjány 8315/4 helyrajzi számú ingatlan egy részén közérdekű szolgalmi jog alapítása

 • 21. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 2/D. (cipészműhely) bérlemény bérleti díjának mérséklése

 • 22. napirend SÜRGŐSSÉGI
 • Védőnői ellátás átadás-átvételével összefüggő döntés meghozatala

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Előterjesztés a Dobó István utca felújításáról

 • 2. napirend
 • Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. jegyzett tőke leszállításáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos tűzoltó parancsnokságának 2022. évi tevékenységéről

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

 • 4. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) Önk. rendelet 1. sz. módosításáról

 • 5. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi telepüzemeltetési feladatok ellátásához biztosított működési célú vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról  

 • 6. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról

 • 7. napirend
 • Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 • 8. napirend
 • Előterjesztés a TM.GF. Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 • 9. napirend
 • Előterjesztés a TM.GF. Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról

 • 10. napirend
 • 2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

 • 11. napirend
 • Járó beteg szakellátás kapacitás átcsoportosításának kezdeményezése

 • 12. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha Alapító Okirat módosítása

 • 13. napirend
 • Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okirat módosítása

 • 14. napirend
 • Tulajdonosi hozzájárulás a Törökszentmiklós, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlanon pellet kazán telepítéséhez

 • 15. napirend
 • Intézkedési tervről szóló 218/2022. (XI.22.) Kt. határozat módosításáról

 • 16. napirend
 • Törvényességi felhívás megtárgyalása HÉSZ módosításával kapcsolatban

 • 17. napirend
 • Törökszentmiklósi Football Club részére műfüves pálya létesítéséhez tulajdonosi nyilatkozat

 • 18. napirend
 • Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa alapító okiratának módosításáról

 • 19. napirend
 • Békepárti határozathoz csatlakozás

 • 20. napirend
 • Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel haszonélvezeti jogot alapító szerződés megkötése

 • 21. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Rendkívüli Bizottsági ülés

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának jóváhagyásáról 

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 

 • 3. napirend
 • Bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának felülvizsgálata

 • 4. napirend
 • Rádió Horizont Kft.-vel hírlap elkészítésére szolgáltatási szerződés jóváhagyása

 • 5. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi Munkaterv és Szolgáltatási terv, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi Könyvtári Munkaterv 

 • 6. napirend
 • A helyi adókról szóló 26/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása

 • 7. napirend
 • A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 11/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelet módosítása

 • 8. napirend
 • A törökszentmiklósi helyi civil szervezetek 2023. évi programjainak pályázati támogatásáról

 • 9. napirend
 • Nyári táborok, erdei iskolák 2023. évi támogatása

 • 10. napirend
 • A Törökszentmiklóson működő sportegyesületek 2023. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról

 • 11. napirend
 • Nyári sporttáborok 2023. évi támogatása

 • 12. napirend
 • Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítására tett javaslat véleményezése

 • 13. napirend
 • Köztemető fenntartására megállapodás megkötése; ismételt törvényességi felhívás megtárgyalása

 • 14. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

 • 15. napirend
 • A Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról szóló 154/2022. (VII.28.) számú határozat módosítása

 • 16. napirend
 • Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Foglalkoztatási Paktum szervezethez csatlakozásról

 • 17. napirend
 • A Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 137-139 szám alatt található, 3 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázatról

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Szakmai beszámoló az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által 2022. évben gyermekjóléti alapellátás területén végzett tevékenységről

 • 2. napirend
 • A helyi adókról szóló 26/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 3. napirend
 • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról szóló 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

 • 4. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) Önk. rendelet 5. sz. módosításáról

 • 5. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségnek megállapítása 2023-2026 évekre

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 • 7. napirend
 • Törökszentmiklósi Óvodai Intézménybe történő jelentkezés módjáról, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról a 2023/2024. nevelési évre vonatkozóan

 • 8. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2022. évi beszámolója

 • 9. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi munkaterve

 • 10. napirend
 • Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2022. évi elszámolásáról és 2023. évi felülvizsgálatáról

 • 11. napirend
 • Az Ezerjó Művészeti Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2022. évi beszámolójáról és 2023. évi felülvizsgálatáról  

 • 12. napirend
 • A Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2022. évi támogatás elszámolásáról és a 2023. évi támogatására szóló pályázati kiírásról

 • 13. napirend
 • A Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2022. évi pályázati támogatásának elszámolásáról, valamint a Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2023. évi program-, és önerő támogatásról szóló pályázat kiírásáról

 • 14. napirend
 • 2022. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások pályázati elszámolásáról és a 2023. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások pályázati kiírásáról

 • 15. napirend
 • 2022. évi nyári sporttábori támogatások pályázati elszámolásáról és a 2023. évi nyári sporttábori támogatásokra pályázat kiírásáról

 • 16. napirend
 • Rádió Horizont Kft. részére kamatmentes kölcsön nyújtása

 • 17. napirend
 • Szerződés utas-várók telepítésére a Publimont Hirdetésszervező Kft.-vel

 • 18. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 137-139. sz. alatti ingatlan értékesítésre kijelölése

 • 19. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 20. napirend - SÜRGŐSSÉGI
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények megtartására vonatkozó kérelméről

 • 21. napirend - SÜRGŐSSÉGI
 • Törökszentmiklósi Football Club részére tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

  2023. február 15-ei anyagküldés

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Előterjesztés a városi strandfürdő és kemping 2023-2024. évi díjairól  

 • 2. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 3. napirend
 • A közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló rendeletről

 • 4. napirend
 • Előterjesztés Európai Uniós projektek megvalósításáról

 • 5. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Surjány-Újtelep településrész közterületeinek elnevezéséről

 • 6. napirend
 • A Törökszentmiklós, Kossuth L. út 137-139. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázatról 

 • 7. napirend
 • A polgármester 2023. évi szabadság- ütemezésének jóváhagyásáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosítása

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha és a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosításáról

 • 5. napirend
 • A Belügyminisztérium által meghirdetett 2023. évi „Startmunka programok” pályázatainak benyújtása

 • 6. napirend
 • A piac területén lévő szilárd alapozású épületekkel elfoglalt területek földhasználati díjának rendezéséről

 • 7. napirend
 • Törvényességi felhívás megtárgyalása

 • 8. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 137-139. sz. alatti ingatlan értékesítésre kijelölése

 • 9. napirend
 • A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerben hasznosított, önkormányzati tulajdonban lévő kapacitások rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat jóváhagyásáról

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Törökszentmiklós 0363/52 hrsz-ú és 0417/16 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági művelésből történő kivonásáról - végleges más célú hasznosításának engedélyeztetési eljárásáról

 • 11. napirend
 • A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 • 12. napirend
 • Rádió Horizont Kft. önkormányzati szerződéseinek módosításáról és meghosszabbításáról

 • 13. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 15. napirend
 • Törökszentmiklós Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításaival /Törökszentmiklós -  róm. kat. templom támfal  - Batthyány utcai  telek bővítés és HÉSZ rész szabályozásának  felülvizsgálata/ – kapcsolatos együttes döntés elfogadásáról

 • 16. napirend
 •  Törökszentmiklós Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításához Törökszentmiklós -  róm. kat. templom támfal megerősítés  - újonnan beépítésre szánt terület kijelöléséhez szükséges igazolásról

 • 17. napirend
 • az 5. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátásáról

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 4 sz. módosításáról

 • 2. napirend
 • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása

 • 3. napirend
 • A 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa kuratóriumának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról

 • 5. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák átszervezésével kapcsolatos intézkedések

 • 6 napirend
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kitüntető Díjaira történő javaslat megtárgyalásáról

 • 7. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi helyzetéről 2021. december – 2022. november közötti időszakra vonatkozóan

 • 8. napirend
 • Éves tájékoztató a volt VEGYTEK telephely környezeti kármentesítési helyzetéről

 • 9. napirend
 • Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó éves munkatervének elfogadásáról

 • 2. napirend
 • Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017.(XII.01.) rendelet módosítása

 • 3. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és a CIB Bank Zrt. között 2023. évi folyószámlahitel szerződés megkötéséről

 • 4. napirend
 • Önkormányzati fenntartású intézmények Szervezeti és Működési szabályzatainak módosításáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • KÖZMEGHALLGATÁS

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről 

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Óvodai Intézmény 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2022. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 5. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 3 sz. módosításáról

 • 6. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 7. napirend
 • Háziorvosi ügyeleti ellátás működéséhez szükséges kiegészítő támogatásról

 • 8. napirend
 • A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásról

 • 9. napirend
 • Törökszentmiklós Város Önkormányzata és a MOL NyRt. között műszaki-biztonsági megállapodások megkötése 

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák átszervezésével kapcsolatos elvi döntés

 • 11. napirend
 • Törökszentmiklósi Főző- és Tálalókonyhák Alapító Okirat módosítása

 • 12. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Alapító Okirat módosítása

 • 13. napirend
 • Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okirat módosítása

 • 14. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet Alapító Okirat módosítása

 • 15. napirend
 • Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okirat módosítása

 • 16. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Könyvtárhasználati Szabályzatának módosításáról

 • 17. napirend
 • Temetők infrastrukturális támogatásáról

 • 18. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 95. szám alatt található ingatlant érintő terhek bejegyzéséről

 • 19. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 • 1. napirend
 • Törökszentmiklós Város Településrendezési eszközeinek – Törökszentmiklós, Béla király utca 6893, 6895 és 6896 hrsz.-ú  területek -  módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények elfogadásáról és lezárásáról    

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek  - Törökszentmiklós, Béla király utca 6893, 6895 és 6896 hrsz.-ú területek - módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a termálhő szolgáltatás térítési díjának megállapításáról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés 216/2021. (XII.16.) Kt. határozata módosításáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi szakmai beszámolója

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 • 4. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. sz. módosításáról

 • 5. napirend
 • A közterület használatáról szóló 22/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítása

 • 6. napirend
 • Beszámoló a 2022. I. félévében befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról

 • 7. napirend
 • A Törökszentmiklós közigazgatási területén a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről szóló 149/2020. (VII. 30.) Törökszentmiklós Városi Önkormányzat képviselő-testületi határozatának módosítása

 • 8. napirend
 • A 2. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátásáról

 • 9. napirend
 • Törökszentmiklós Város Önkormányzata Gördülő fejlesztési terve, a víziközmű szolgáltatással kapcsolatban

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei és a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyásáról

 • 11. napirend
 • Az Alföldi Agrárszakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Bizottsági ülések

 • Meghívó
 • 1. napirend
 • „Ezerjó” Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása 

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2005. (VI.23.) Kt. számú határozattal elfogadott Törökszentmiklós Város településszerkezeti tervének és leírásának módosításáról

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VII.01.) Önkormányzati rendelet módosításáról

 • 4. napirend
 • A Magyar Államkincstár 337/2020UTÓ  azonosító számú, a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek utóellenőrzési jelentésének megtárgyalásáról és  intézkedési terv elfogadásáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Beszámoló a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységéről

 • 3. napirend
 • A Törökszentmiklósi Óvodai Intézményben, a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi szakmai beszámolója

 • 5. napirend
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 10/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 6. napirend
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 16/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 7. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 8. napirend
 • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása

 • 9. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2017. (II.24.) rendelet módosításáról

 • 10. napirend
 • Előterjesztés a 2. számú fogorvosi körzet megszüntetéséről

 • 11.napirend
 • Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázatról

 • 12. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós, Surjányi településrészen posta üzemeltetéséről

 • 13. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításairól

 • 14. napirend
 • A TOP Plusz-3.1.2-21. azonosítószámú „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című pályázat megvalósításához konzorciumi megállapodás elfogadásáról 

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 • 1. napirend
 • Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. bérleti szerződés módosítása

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programra pályázat benyújtásáról

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Református Egyházközség részére tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról  

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2021. évi tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet 2021. évi működéséről és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

 • 5. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról

 • 6. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 • 7. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról

 • 8. napirend
 • Előterjesztés a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 • 9. napirend
 • A 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

 • 11. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. sz. módosításáról

 • 12. napirend
 • A Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

 • 13. napirend
 • Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező, külterület 076/64 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 • 14. napirend
 • Előterjesztés az Önkormányzat által benyújtandó TOP Plusz pályázatokról szóló határozatok módosításáról

 • 15. napirend
 • Előterjesztés Európai Uniós projektek projektmenedzseri feladatainak ellátásáról

 • 16. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2005. (VI.23.) Kt. számú határozattal megállapított Törökszentmiklós Város településszerkezeti tervének és leírásának módosításáról 

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VII.01.) Önkormányzati rendelet módosításáról

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolót megalapozó döntéséről

 • 4. napirend
 • Előterjesztés a 132/2021 (VII.29.) Kt. határozatmódosításáról

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2021. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának jóváhagyásáról  

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról  

 • 3. napirend
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 10/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 4. napirend
 • A törökszentmiklósi helyi civil szervezetek 2022. évi programjainak pályázati támogatásáról

 • 5. napirend
 • Nyári táborok, erdei iskolák 2022. évi támogatása

 • 6. napirend
 • A Törökszentmiklóson működő sportegyesületek 2022. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról

 • 7. napirend
 • Nyári sporttáborok 2022. évi támogatása

 • 8. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 • 9. napirend
 • A Törökszentmiklós, 9103/29 helyrajzi számú ingatlanból terület bérbeadása

 • 10. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 118. szám alatti 1. számú üzlethelyiség (virágüzlet)bérlőkijelölése

 • 11. napirend
 • Kezdeményezés a Lenin szobor további sorsáról

 • 12. napirend
 • Strand területén található büfét érintő beruházáshoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadása

 • 13. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. szám alatti 16,8 m2 alapterületű helyiségbérlőkijelölése MLM Rent Hungary Kft. részére

 • 14. napirend
 • A menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítása

 • 15. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 129. szám alatti Nédiosz Kft. által bérelt üzlethelyiség, bérleti díjának módosítása

  16. napirend - Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatokról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Szakmai beszámoló az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által 2021. évben gyermekjóléti alapellátás területén végzett tevékenységről

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában működő Törökszentmiklósi Óvodai Intézménybe történő jelentkezés módjáról, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról a 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan

 • 3. napirend
 • A bölcsőde nyári, téli zárva tartása

 • 4. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2021. évi Beszámolója

 • 5. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2022. évi munkaterve

 • 6. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Alapító Okirat módosítása

 • 7. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzata

 • 8. napirend
 • Az Ezerjó Művészeti Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2020. és 2021. évi beszámolójáról és 2022. évi felülvizsgálatáról  

 • 9. napirend
 • Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2021. évi elszámolásáról és 2022. évi felülvizsgálatáról

 • 10. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.25.) Önk. rendelet 5. sz. módosításáról

 • 11. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségnek megállapítása 2022-2025. évekre

 • 12. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 • 13. napirend
 • A Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2021. évi pályázati támogatásának elszámolásáról, valamint a 2022. évi program-, és önerő támogatásról szóló pályázat kiírásáról

 • 14. napirend
 • A Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2021. évi támogatására szóló pályázat elszámolásáról és a 2022. évi támogatására szóló pályázati kiírásról

 • 15. napirend
 • 2021. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások pályázati elszámolásáról és a 2022. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások kiírásáról

 • 16. napirend
 • 2021. évi nyári sporttábori támogatások pályázati elszámolásáról és a 2022. évi nyári sporttábori támogatások kiírásáról

 • 17. napirend
 • Törökszentmiklós Város Önkormányzata Műszaki-biztonsági megállapodás megkötése MOL NyRT. Szolgalmi Felülvizsgálati projekt – Nkö-3 kút

 • 18. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. Harmónia üzletházbérlőkijelölés MLM Rent Hungary Kft. részére

 • 19. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Ipar u. 2. szám alatt lévő Inkubátor ház 1 műhely, 3 számú irodahelyiség és az Inkubátorház körüli térburkolatból 30 m2 terület bérlőkijelölése a Hodos Lakatos Hegesztő Kft. részére

 • 20. napirend
 • 1061 helyrajzi számú ingatlan udvarán található felépítmény bérbeadása

 • 21. napirend
 • Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

 • 22. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek-Törökszentmiklós, külterület 0151/43, 0163/1, 0163/2 hrsz.-ú földrészleteken napelemes kiserőművek telepítése-módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények elfogadásáról és lezárásáról

 • 23. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek - Törökszentmiklós, külterület 0151/43, 0163/1, 0163/2 hrsz.-ú földrészleteken napelemes kiserőművek telepítése - módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról

 • 24. napirend
 • Törökszentmiklós Város Településrendezési eszközeinek módosításához a Törökszentmiklós, 0151/43 helyrajzi számú földrészletet érintően a területrendezési tervi feltételek megteremtése a MTrT-be illesztéséhez   

 • 25. napirend
 • Törökszentmiklós Város Településrendezési eszközeinek módosításáról településfejlesztési célok megvalósításához 

 • 26. napirend
 • Igazgatási szünet elrendelése

 • 27. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  2022. február 15-ei anyagküldés

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülés

 • 1. napirend
 • Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

 • 2. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (I.27.) számú határozatának módosításáról

 • 3. napirend
 • A 11/2022. (I.17); 12/2022. (I.27) és 13/2022. (I.27) számú határozatok hatályon kívül helyezéséről és új határozatok meghozataláról

 • 4. napirend Sürgősségi
 • A Katolikus Népkör által Törökszentmiklós, Kossuth L. út 212. sz. alatti épületet érintő pályázat benyújtásához hozzájárulás és tulajdonosi hozzájárulás megadása

 • 5. napirend Sürgősségi
 • A Kézműves Örökség Egyesület által Törökszentmiklós, Almásy út 19. sz. alatti épületet érintő pályázat benyújtásához hozzájárulás és tulajdonosi hozzájárulás megadása

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi Programja (2022-2026)

 • 2. napirend
 • Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú felhívásra pályázat benyújtásáról

 • 3. napirend
 • A NIF Zrt. által megvalósítandó K-M4 gyorsforgalmi út megvalósításához önkormányzati tulajdonú ingatlanok egy részének értékesítése

 • 4. napirend
 • Partnerségi egyeztetés lezárása Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan, az alábbi településrendezési célok elérése érdekében: a Petőfi utca. – Klapka utca – 100 sz közforgalmú vasút. – 46 sz. országos közút (Dózsa György utca) által határolt terület. PGP „Törökszentmiklós II.” Akkumulátor Park telepítése

 • 5. napirend
 • Környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan, az alábbi településrendezési célok elérése érdekében: a Petőfi utca. – Klapka utca – 100 sz közforgalmú vasút. – 46 sz. országos közút (Dózsa György utca) által határolt terület. PGP „Törökszentmiklós II.” Akkumulátor Park telepítése 

 • 6. napirend
 • A polgármester és az alpolgármester illetményének módosításáról

 • 7. napirend
 • A polgármester 2022. évi szabadság- ütemezésének jóváhagyásáról

 • 8. napirend Sürgősségi
 • Törökszentmiklós, 3396/9 hrsz.-ú terület - napelem park létesítése céljából - kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Törökszentmiklós Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. bérleti szerződés módosítása 

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatást tartalmazó keretszerződésének jóváhagyásáról

 • 3. napirend
 • Rádió Horizont Kft. önkormányzati szerződéseinek 2022. december 31-ig történő meghosszabbításáról

 • 4. napirend
 • Rádió Horizont Kft. tevékenységi kör bővítéséről

 • 5. napirend
 • Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 • 6. napirend
 • Éves tájékoztató a volt VEGYTEK telephely környezeti kármentesítési helyzetéről

 • 7. napirend
 • A Belügyminisztérium által meghirdetett 2022. évi „Startmunka programok” pályázatainak benyújtása

 • 8. napirend
 • Az Ipari Parkban található 0148/37 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

 • 9. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 39/c. fsz. 15. ajtó alatt található lakás bérlő kijelöléséről

 • 10. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Esze Tamás út 15. szám alatt található ingatlanra Vajgel Pálné, Ravasz József, Ravasz Attila, Zeleiné Ravasz Judit tulajdonjogának bejegyzése

 • 11. napirend
 • A Törökszentmiklós, Béla király úti 6893, 6895 és a 6896 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése

 • 12. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve

 • 13. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 14. napirend
 • Törökszentmiklós Város Önkormányzata Műszaki-biztonsági megállapodás megkötése MOL NyRT. Szolgalmi Felülvizsgálati projekt – Nkö-3 kút  Törökszentmiklós Város Önkormányzata Műszaki-biztonsági megállapodás megkötése MOL NyRT. Szolgalmi Felülvizsgálati projekt – Nkö-3 kút  

 • 15. napirend
 • A Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 23 hrsz.—ú ingatlan és az Óballa 8644 hrsz.-ú ingatlan adásvételéről és értékkülönbözet adományozásáról

 • 16. napirend
 • Előterjesztés az Önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatokról

 • 17. napirend Sürgősségi
 • Előterjesztés az Országos Futópálya-építési Program felhívására benyújtandó pályázatokról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ, Törökszentmiklósi Családsegítő- és Gyerekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztási megállapodás elfogadásáról

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet alapító okiratának módosítása

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet és a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztási megállapodás elfogadásáról

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési tervéről, valamint az Önkormányzattal kötendő síkosság mentesítési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

 • 5. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. SZMSZ-e szerint a 2.000.000 feletti eszköz beszerzése a 2021. évi Fejlesztési terv módosításával és a képviselő testület jóváhagyásával

 • 6. napirend
 • 2021. évi belső ellenőrzési terv módosítása

 • 7. napirend
 • 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 • 8. napirend
 • Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2022-2025 év Stratégiai belső ellenőrzési terv elfogadása

 • 9. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.25.) Önk. rendelet 4. sz. módosításáról

 • 10. napirend
 • Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

 • 11. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi helyzetéről 2020. december – 2021. november közötti időszakra vonatkozóan

 • 12. napirend
 • Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról

 • 13. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 39/b 3/12 ajtó alatt található lakás bérlő kijelöléséről

 • 14. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Zenész u. 1. szám alatt található közösségi ház térítésmentes ingatlanhasználati szerződés hosszabbítása

 • 15. napirend
 • Igazgatási szünet elrendelése

 • 16. napirend
 • „M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd építésével” II. építési szakasz 109+460 – 118+000 km szelvények között Törökszentmiklós közigazgatási területét érintő tulajdonosi, kezelői lehatárolási tervrészek jóváhagyása

 • 17. napirend
 • Az Ipari Parkban található 5200 Törökszentmiklós, Kombájn úti 0148/36 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

 • 18. napirend
 • Törökszentmiklós Város Kitüntető díjainak adományozásáról szóló 30/2011. (XII.01.) rendelet módosítása

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Törökszentmiklós Város Önkormányzata Gördülő fejlesztési terve, a víziközmű szolgáltatással kapcsolatban

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi szakmai beszámolója

 • 3. napirend
 • A Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa működéséről szóló beszámoló elfogadása

 • 4. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 5. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.25.) Önk. sz. rendelet 2. sz. módosításáról és azt megalapozó egyes döntésekről

 • 6. napirend
 • Beszámoló a 2021. I. félévében befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról

 • 7. napirend
 • A 249/2020. (XII. 17.) számú Kt. határozattal elfogadott Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 • 8. napirend
 • Törökszentmiklós Város Településrendezési eszközeinek módosításáról és a törökszentmiklósi a 0151/43, 0163/1 és 0163/2 helyrajzi számú földrészletek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

 • 9. napirend
 • A Törökszentmiklósi külterületi földutak felújításáról szóló VP6-7.2.1.1-21 pályázat benyújtásáról 

 • 10. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Ipar u. 2 szám alatti 3-as műhely bérlőkijelölése

 • 11. napirend
 • Törökszentmiklós 647/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

 • 12. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2017. (II.24.) rendelet módosításáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2020. évi tevékenységéről

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Óvodai Intézményben, a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2017. (II.24.) rendelet módosításáról

 • 5. napirend
 • Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 • 6. napirend
 • A helyi közlekedési közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról, szükség szerinti pályázat kiírásáról

 • 7. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u 2/d üzlethelyiség bérleti díjának mérséklése

 • 8. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Ipar u. 2 szám alatti 4. sz. irodahelyiség bérlőkijelölése

 • 9. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 118. szám alatti üzlethelyiség bérlőkijelölése

 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti terve 5. melléklete módosítása, továbbá nettó 10 600 000 Ft értékű többcélú gép és adapterei beszerzéséhez való hozzájárulás

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 • 4. napirend
 • a Rádió Horizont Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

 • 5. napirend
 • Előterjesztés a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

 • 6. napirend
 • 2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

 • 7. napirend
 • Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

 • 8. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.25.) Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról és azt megalapozó egyes döntésekről

 • 9. napirend
 • Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása

 • 10. napirend
 • Monumentum Közhasznú Alapítvány megkeresésével kapcsolatos válaszról

 • 11. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Fáy lakótelep 3. épület 2. lépcsőház 1. emelet 5. ajtó alatt található lakás bérlő kijelöléséről

 • 12. napirend
 • 1061 helyrajzi számú ingatlan udvarán található felépítmény bérbe adása

 • 13. napirend
 • Az önkormányzat által értékesíteni kívánt 647/12 helyrajzi számú ingatlanról

 • 14. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 118. szám 2. lakás cseréjéről

 • 15. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 16. napirend
 • Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása

 • 17. napirend
 • Előterjesztés a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2021-2022. évi üzleti tervéről

 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előterjesztés
 • 1710/4 helyrajzi számú terület haszonbérbe adása

 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előterjesztése
 • 7431 helyrajzi számú terület haszonbérbeadása

 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előterjesztése
 • 5200 Törökszentmiklós, Kertész u. 2. szám 15. és 19. ajtó alatti lakások bérbeadási pályázatának értékeléséről, a lakás bérlőjének kijelöléséről

 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 • 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 16. szám 2. férőhely bérbeadása

 • 1. napirend
 • A Magyar Államkincstár 337/2020. azonosítószámú , a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek ellenőrzési jelentésének megtárgyalásáról és az intézkedési terv elfogadásáról

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából emlékmű állításáról

 • 1. napirend
 • Háziorvosok, házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek felülvizsgálata

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi szakmai Beszámolója

 • 3. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójának jóváhagyásáról

 • 4. napirend
 • Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről

 • 5. napirend
 • Beszámoló a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szolnoki Hivatásos Tűzoltó parancsnokság  2020. évi tevékenységéről

 • 6. napirend
 • Tájékoztató a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről

 • 7. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról szóló    /2021. (IV...) önkormányzati rendelete megalkotásáról

 • 8. napirend
 • Beszámoló a közterület-felügyelet 2020. évi tevékenységéről

 • 9. napirend
 • Beszámoló a mezőőri szolgálat 2020. évi tevékenységéről

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2005. (VI.23.) határozatával megállapított Törökszentmiklós Város településszerkezeti tervének és leírásának módosításáról (2021/1 – M4 gyorsf. út nyomv.mód.)

  11. napirend Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VII.01.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról (2021/1 sz. - M4 gyorsf. út nyomv. mód.)

 • 12. napirend
 • M4 gyorsforgalmi út I. szakasz 118+000 – 143+500 km szelvények között Törökszentmiklós – Kisújszállás közötti szakasz Törökszentmiklós közigazgatási területét érintő tulajdonosi, kezelői lehatárolási tervrészek jóváhagyása módosított engedélyezési tervekre

 • 13. napirend
 • Az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény igazgatói pályázatának elbírálásáról

 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előterjesztése
 • 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 6. szám alatt néhai Dr. Bárándy György ügyvéd tiszteletére készített emléktábláról

 • 1. napirend
 • Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának módosítására tett javaslat véleményezése

 • 2. napirend
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról – intézményi térítési díj megállapítása Törökszentmiklós Város Bölcsődéjében

 • 3. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Alapító Okiratának módosítása

 • 4. napirend
 • a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2020. évi gazdálkodásról szóló tájékoztató jóváhagyásáról

 • 5. napirend
 • a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

 • 6. napirend
 • Előterjesztés a városi strandfürdő és kemping 2021. évi nyitva tartásáról és díjairól 

 • 7. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek  - Törökszentmiklós Város déli határán a 46 sz. főút keleti oldalán az Almásy-kastély és környezete fejlesztését érintő – módosításához kapcsolódó környezeti értékelés készítésének szükségességének megállapításáról

 • 8. napirend
 • a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltatási Központ veszélyhelyzet ideje alatti szolgáltatási rendjéről

 • 9. napirend
 • Előterjesztés a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 • 10. napirend
 • Ipolyi Arnold tér Szent Miklós térre történő átnevezése

 • 11. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 26. (volt RNÖ iroda) 3. számú üzlethelyiség bérlőkijelöléséről

 • 12. napirend
 • a törökszentmiklósi helyi civil szervezetek 2021. évi programjainak pályázati támogatásáról

 • 13. napirend
 • A Törökszentmiklóson működő sportegyesületek 2021. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról

 • 14. napirend
 • Nyári táborok, erdei iskolák 2021. évi támogatása

 • 15. napirend
 • Nyári sporttáborok 2021. évi támogatása

 • 16. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 118. szám 5. lakás cseréjéről

 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előterjesztése
 • 5200 Törökszentmiklós, Kertész u. 2. szám 21. ajtó alatti és 22. lakások bérbeadási pályázatának értékeléséről, a lakás bérlőjének kijelöléséről

 • 1. napirend
 • Szakmai beszámoló az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által 2020. évben gyermekjóléti alapellátás területén végzett tevékenységről

 • 2. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi beszámolója Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi könyvtári beszámolója

 • 3. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2021. évi munkaterve, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2021. évi szolgáltatási terve

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában működő Törökszentmiklósi Óvodai Intézménybe történő jelentkezés módjáról, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan.

 • 5. napirend
 • Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Alapító Okirat módosítása

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklósi Város Bölcsődéje Alapító Okirat módosítása

 • 7. napirend
 • Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény, Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény, Törökszentmiklós Város Bölcsődéje és a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák és a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztási megállapodás elfogadásáról

 • 8. napirend
 • Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

 • 9. napirend
 • A települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység önkormányzati támogatásáról szóló 17/2015. (VI.19.) számú rendeletének módosítása

 • 11. napirend
 • A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 12. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) Önk. rendelet 5. sz. módosításáról

 • 13. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségnek megállapítása 2021-2024 évekre

 • 14. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 • 15. napirend
 • Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel  kötött közművelődési megállapodás 2019. évi elszámolásáról és 2020. évi  felülvizsgálatáról

 • 16. napirend
 • A Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2020. évi pályázati támogatásának elszámolásáról, valamint a 2021. évi program-, és önerő támogatásról szóló pályázat kiírásáról

 • 17. napirend
 • 2020. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások pályázati elszámolásáról és a 2021. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások kiírásáról

 • 18. napirend
 • A Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2020. évi támogatására szóló pályázat elszámolásáról és a 2021. évi támogatására szóló pályázati kiírásról

 • 19. napirend
 • 2020. évi nyári sporttábori támogatások pályázati elszámolásáról és a 2021. évi nyári sporttábori támogatások kiírásáról

 • 20. napirend
 • A polgármester 2021. évi szabadság- ütemezésének jóváhagyásáról

 • 21. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Bocskai u. 21/1. szám alatti ingatlan értékesítése pályázat útján

 • 22. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Ipar u. 2. szám alatt található Inkubátorház 2. műhely bérlőkijelöléséről

 • 23. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat által a TOP 2.1.3-16. azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére” felhívásra benyújtandó pályázatról

 • 24. napirend
 • Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú felhívásra pályázat benyújtásáról

 • 25. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 26. napirend
 • Előterjesztés a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása” tárgyú felhívásra pályázat benyújtásáról

 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság előterjesztése:
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 • 1. napirend
 • 2019. évi maradvány korrekciójáról tájékoztatás

 • 2. napirend
 • A bölcsőde nyári, téli zárva tartása

 • 3. napirend
 • A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 4. napirend
 • A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló rendelet

 • 5. napirend
 • A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

 • 6. napirend
 • 5200 törökszentmiklós, Szemere B. u. 2/b. ajtó alatt található lakás bérlő kijelölésről

 • 7. napirend
 • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 8. napirend
 • 1340 helyrajzi számú terület haszonbérbe adása

 • 9. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Zenész u. 1. szám alatt található ingatlan térítésmentes biztosítása a Karcagi Tankerületi Központ részére

 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előterjesztése
 • 5200 törökszentmiklós, Bocskai u. 3-5. 1. lh. 4/14. szám alatt található lakás bérleti szerződés hosszabbítása

 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előterjesztése
 • 5200 Törökszentmiklós, Táncsics mihály utca 22. szám alatti beépítetlen terület bérbeadása

 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság előterjesztése
 • 0687/2 helyrajzi számú terület haszonbérbeadása

 • 1. napirend
 • 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve

 • 3. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 4. napirend
 • Éves tájékoztató a volt VEGYTEK telephely környezeti kármentesítési helyzetéről

 • 5. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Ipar út 2. szám alatt található 1. számú műhely bérbeadása

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek - M4 gyorsforgalmi út nyomvonalát érintő - módosításához kapcsolódó környezeti értékelés készítésének szükségességének megállapításáról

 • 7. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési ezsközeinek - Törökszentmiklós Város déli határána 46. sz. főút keleti oldalán az Almásy kastély és környezete fejlesztését érintő - módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények elfogadásáról és lezárásáról

 • 8. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Szemere B. u. 8/a. szám alatt található lakás bérleti szerződés hosszabbítása

 • 9. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 39/b 3/12. ajtó alatt található lakás bérlő kijelöléséről

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 • 11. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Budai N. A. u. 5. szám alatt található ingatlan 360/2160 tulajdonrészek megvásárlásáról

 • 12. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Puskás F. u. 14. szám alatt található Sportpálya területén lévő öltözőt érintő beruházáshoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadása

 • 13. napirend
 • Az Ipari Parkban található 9103/30 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

 • 14. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 15. napirend
 • A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 16. napirend
 • Egyes helyi adóról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

 • 17. napirend
 • A Belügyminisztérium által meghirdetett 2021. évi "Startmunka programok" pályázatainak benyújtása

 • 18. napirend
 • A vásár és piac működésének rendjéről szóló szabályzat módosítása

 • 19. napirend
 • Rádió Horizont Kft. önkormányzati szerződéseinek 2021. december 31-ig történő meghosszabbításáról

 • 1. napirend
 • A Bölcsőde téli zárva tartása

 • 2. napirend
 • Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

 • 3. napirend
 • 2020. évi belső ellenőrzési terv módosítása

 • 4. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós Bethlen G. u. 2/D (cipészműhely) szám alatti üzlethelység bérlőkijelöléséről

 • 5. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós Város Környezetvédelmi helyzetéről 2019. december - 2020. november közötti időszakra vonatkozóan

 • 6. napirend
 • 2. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívás

 • 7. napirend
 • BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2021. évi - "A" és "B" pályázati fordulójának elbírálásáról

 • 8. napirend
 • a Rádió Horizont Kft. tőkeemeléseivel kapcsolatos döntésekről 

 • 9. napirend
 • Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) Önk. sz. rendelet 4. sz. módosítása

 • 11. napirend
 • Helyi adókról szóló rendelet megalkotása

 • 12. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Mezei Őrszolgálat létrehozásáról, működéséről és a mezőőri járulékról szóló 24/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 13. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat alapító okiratának módosításáról, a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 • 14. napirend
 • A törökszentmiklósi 3. számú házi gyermekorvosi körzet munkaköri pályázati kiírásáról

 • 15. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek  - M4 gyorsforgalmi út nyomvonalát érintő – módosítása  kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezet vélemények elfogadásáról és lezárásáról

 • 16. napirend
 • 7687 helyrajzi számú beépítetlen terület bérbeadása

 • 17. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 11. szám 5. ajtó alatti lakás bérlőkijelöléséről

 • 18. napirend
 • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása

 • 19. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat önként vállalt feladatainak 2021. évi ellátására vonatkozó javaslat

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülés

 • 1. napirend
 • Az Alföldi AszC Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátásával kapcsolatos vagyonkezelési és használati szerződésről

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gördülő fejlesztési terve, a viziközmű szolgáltatással kapcsolatban

 • 3. napirend
 • Az építményadóról szóló 18/2015. (VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása

 • 4. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Szivárvány u. 2. 1. ajtó alatt található lakás bérlőkijelöléséről

 • 5. napirend
 • A 151/2020. (VII.30.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

 • 6. napirend
 • Az Ipari Parkban található 5200 Törökszentmiklós, 9103/28 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről                                                                                                                  

 • 7. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós,Ipar u. 2. szám alatt található Inkubátorház 2. műhely bérlőkijelöléséről