TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Testületi ülések

  • Jegyzőkönyv
  • Videó
  • Meghívó
  • 1. napirend

   Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről

  • 2. napirend

   Tájékoztató a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről

  • 3. napirend

   Tulajdonosi döntés a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi eredménytartaléka terhére fejlesztési tartalék képzéséről

  • 4. napirend

   a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2023. évi településüzemeltetési feladatok ellátásához biztosított működési célú vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

  • 5. napirend

   Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2024. évi módosított Munkaterv és Szolgáltatási terv, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2024. évi Könyvtár Munkaterv  

  • 6. napirend

   2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

  • 7. napirend

   Beszámoló a közterület-felügyelet 2023. évi tevékenységéről

  • 8. napirend

   Beszámoló a mezőőri szolgálat 2023. évi tevékenységéről

  • 9. napirend

   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződésmódosítása

  • 10. napirend

   4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról

  • 11. napirend

   A menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítása

  • 12. napirend

   Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval együttműködés és ellátási szerződések megkötése

  • 13. napirend

   Törökszentmiklós 0375/11 és 0375/12 helyrajzi számú földterület bérbe adása

  • 14. napirend

   A MYM-543 forgalmi rendszámú Tűzoltó autó tulajdonjogának átengedése

  • 15. napirend

   Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról

  • 16. napirend

   Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének módosításáról

  • 17. napirend

   Előterjesztés a 88/2022 (IV.12.) Kt. határozattal módosított 132/2021 (VII.29.) Kt. határozat módosításáról

  • 18. napirend

   5200 Törökszentmiklós, Puskás F. u. 3. szám alatti ingatlan területének használatba adása a Tiszafia Hagyományőrző Egyesület valamint a Törökszentmiklósi Airsoft Sport Egyesület részére

  • 19. napirend (Sürgősségi)

   Törökszentmiklós Város Településrendezési eszközeinek módosításáról és a törökszentmiklósi a 1129 és 0646/8 helyrajzi számú földrészletek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

  • 20. napirend (Sürgősségi)

   Az Ipari Parkban található 5200 Törökszentmiklós, 9103/20 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázatról

  • Jegyzőkönyv
  • Videó
  • Meghívó
  • 1. napirend

   A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 10/2020. (III. 11.) önkormányzati rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak felülvizsgálata

  • 2. napirend

   Bölcsődei ellátás gondozási díjának felülvizsgálata

  • 3. napirend

   A Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

  • 4. napirend

   a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2023. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának  jóváhagyásáról  

  • 5. napirend

   a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról  

  • 6. napirend

   A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 7. napirend

   A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

  • 8. napirend

   Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

  • 9. napirend

   a Rádió Horizont Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

  • 10. napirend

   Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi Beszámoló, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi Könyvtári beszámoló  

  • 11. napirend

   Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2024. évi Munkaterv és Szolgáltatási terv, 2024. évi Könyvtár Munkaterv megtárgyalása  

  • 12. napirend

   Közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

  • 13. napirend

   Törökszentmiklós város településkép védelméről szóló 2/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet jogszabályi változáson alapuló módosításáról előzetes döntés meghozatala

  • 14. napirend

   Törvényességi felhívás megtárgyalása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtési közszolgáltatás biztosításának hiányáról

  • 15. napirend

   Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítására tett javaslat véleményezése

  • 16. napirend

   A törökszentmiklósi helyi civil szervezetek 2024. évi programjainak pályázati támogatásáról

  • 17. napirend

   Nyári táborok, erdei iskolák 2024. évi támogatása

  • 18. napirend

   A Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2024. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról

  • 19. napirend

   Nyári sporttáborok 2024. évi támogatása

  • 20. napirend

   Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő használati megállapodásról

  • 21. napirend

   A Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése, továbbá a 2024. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározása

  • 22. napirend

   Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról előzetes döntés meghozatala

  • 23. napirend

   A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, és egyéb, nem anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló 17/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 24. napirend

   Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének módosításáról

  • 25. napirend

   Előterjesztés a TOP Plusz-3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” című felhívásra pályázat benyújtásáról

  • 26. napirend

   „Tisztítsuk meg az Országot II.” pályázati felhívásra illegális hulladéklerakók felszámolására benyújtott támogatási kérelem jóváhagyása

  • 27. napirend

   Előterjesztés a Svájci-Magyar Együttműködési program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások tematikus terület SM06-GEO jelű „Geotermikus energiaforrások táv- és településfűtéshez” című felhívásra pályázat benyújtásáról

  • 28. napirend

   Előterjesztés a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

  • Videó
  • Jegyzőkönyv
  • Meghívó
  • 1. napirend

   Szakmai beszámoló az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által 2023. évben gyermekjóléti alapellátás területén végzett tevékenységről

  • 2. napirend

   A bölcsődék nyári, téli zárva tartása

  • 3. napirend

   A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 16/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 4. napirend

   Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában működő Törökszentmiklósi Óvodai Intézménybe történő jelentkezés módjáról, valamint a 2024/2025. nevelési évre szóló óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról

  • 5. napirend

   Előterjesztés a városi strandfürdő és kemping 2024-2025. évi díjairól  

  • 6. napirend

   A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 11/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelet módosítása

  • 7. napirend

   A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 23/2017. (X.17) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

  • 8. napirend

   A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. sz. módosításáról

  • 9. napirend

   Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítása

  • 10. napirend

   Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  • 11. napirend

   A Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2023. évi pályázati támogatásának elszámolásáról, valamint a Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2024. évi program-, és önerő támogatásról szóló pályázat kiírásáról

  • 12. napirend

   2023. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások pályázati elszámolásáról és a 2024. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások pályázati kiírásáról

  • 13. napirend

   A Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2023. évi támogatás elszámolásáról és a 2024. évi támogatására szóló pályázati kiírásról

  • 14. napirend

   2023. évi nyári sporttábori támogatások pályázati elszámolásáról és a 2024. évi nyári sporttábori támogatások kiírásáról

  • 15. napirend

   Az „Ezerjó” Művészeti Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2023. évi beszámolójáról és a közművelődési megállapodás felülvizsgálatáról  

  • 16. napirend

   az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2023. évi elszámolásáról és 2024. évi közművelődési megállapodás megkötéséről

  • 17. napirend

   Beszámoló a köztemető fenntartására nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról

  • 18. napirend

   1061 helyrajzi számú ingatlan udvarán található felépítmény bérbe adása az ÉLKER 2000 Kft. részére

  • 19. napirend

   Az Ipari Parkban található törökszentmiklósi 9103/20 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

  • 20. napirend

   Előterjesztés Törökszentmiklós-Surjány településrészen postai szolgáltatás nyújtásáról

  • 21. napirend

   Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  • 22. napirend Sürgősségi

   Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ adománykezeléséről és ehhez helyiség biztosításáról  

  • Meghívó
  • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  • Videó
  • Jegyzőkönyv
  • Meghívó
  • 1. napirend

   Előterjesztés a városi strandfürdő és kemping 2024-2025. évi díjairól  

  • 2. napirend

   A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 3. napirend

   A közterület használatáról szóló 22/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítása

  • 4. napirend

   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

  • 5. napirend

   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • 6. napirend

   A helyi címer és zászló alapításáról, ezek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és a tárgyban új önkormányzati rendelet megalkotása

  • 7. napirend

   Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. szolgáltatási szerződésének módosításáról

  • 8. napirend

   A polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

  • 9. napirend

   Törökszentmiklós közigazgatási területén a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről szóló 149/2020. (VII. 30.) számú határozatának módosítása

  • 10. napirend

   Dr. Bámer Julianna felnőtt háziorvos feladat-ellátási szerződésének megszüntetése

  • 11. napirend

   M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Kisújszállás közötti szakasz megvalósítása – meglévő 22 KV-os légvezeték kiváltásához kapcsolódó vezetékjog alapítása és bejegyzése

  • 12. napirend

   Előterjesztés tulajdonjog megállapítása iránti per megindításáról

  • 13. napirend

   5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 118-120. szám alatti üzlethelyiség bérbe adása 

  • 14. napirend

   5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. szám alatti 1. emeleten található 31 m2 nagyságú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása

  • 15. napirend

   5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 2/a. szám alatt található épületegyüttesből 95 m2 nagyságú helyiségektérítésmentes használatba adása a Városi Polgárőrség részére

  • 16. napirend

   A Törökszentmiklósi Református Egyházközség által bejelentett tulajdonjogi igényről      

  • 17. napirend

   A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló rendelet elfogadása

  • 18. napirend

   Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása