TÖRÖKSZENTMIKLÓS

  
menü
06 56 590-420

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda

2009-02-18 21:22

Cím: 5200 Törökszentmiklós Bethlen G. út 1.

Tel: 56/390-286

E-mail: bethlen.tmiklos@gmail.com

Web: http://www.bethleng.hu/site/

Igazgató: Patóné Kazinczy Mariann  Tel: 56/390-184

Óvoda: Petőfi u. 33.

 

 

1. Az intézmény általános bemutatása:

A törökszentmiklósi reformátusok  1720-ban alapították  meg az iskolát. Az intézmény   épületeinek egy része még abból az időből maradt fenn.

Az 1948-ban államosított oktatási intézményt 1991-ben kapta vissza a gyülekezet, azóta a Törökszentmiklósi Református Egyházközség Presbitériumának fenntartásában működik, a nevét is ekkor kapta. Ma többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: általános iskola, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény és  nevelési tanácsadó. Az intézménybe jelenleg 450 tanuló jár, a pedagógusok száma 48, a szakos ellátottság 100%-os.

A nevelőmunkában a keresztyén szellemű nevelés meghatározó, de az intézmény többféle speciális képzést biztosít az általános iskoláskorú gyerekeknek felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül. Ötödik  osztálytól kezdve választható a speciális tehetségfejlesztő programban, vagy az emelt szintű képzésben való   részvétel. A tehetségfejlesztő fejlesztő programot Magyarországon elsőként dolgozta ki a nevelőtestület. Azóta több állami és egyházi iskola is követő iskolává vált, pl.: Szerencs, Mátészalka, Békés stb…. A tanulók részére étkezési lehetőséget, napközis ellátást biztosít az iskola. Az intézmény felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közül azokat, akik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosok; testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. A pedagógiai szakszolgálat ellátja a korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés feladatait is.

A magyarországi tehetségnevelés tudományos kutatásaiba is bekapcsolták az iskolát a Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszéke – dr. Balogh László tanszékvezető, dékán – vezetésével végzett  tudományos mérések. 1988-tól az intézmény tagja az ECHA-nak, és 1988-tól valamennyi kongresszusán meghívott előadóként vesznek részt (Zürich, Budapest, München, Bécs, Nijmengen, Oxford, Debrecen ,Görögország.) Az iskola pedagógiai eredményeiről a hazai és nemzetközi szakirodalomban egyaránt jelentős publikációk jelentek meg. Négy éve a tehetségfejlesztő, pszichológia szakos egyetemi hallgatók bázisiskolája.

2009. szeptemberében az országban elsőként Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott az intézmény a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkájáért.

A 291. tanévét megkezdő iskola alapfeladatának tekinti:

-  a család – szülők – és az iskola együttműködése által tanulni tanítani,

- úgy megtanítani, megtanulni tanulni, hogy diákok önállóan legyenek képesek a világban eligazodni, továbbtanulni, saját dolgaikat önállóan intézni, felelősségteljes döntéseket hozni. Ehhez tudásuk folyamatos bővítésére, önismeretük javítására, a másik ember elfogadására és önérvényesítő képességeik fejlesztésére van szükség.

Ehhez különös segítséget nyújt református keresztyén hit és az a légkör, amit az iskola szellemisége biztosít.

2. Mit tekint az iskola az alsó tagozat pedagógiai céljának?

A gyermekek átvezetését az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe.

A keresztény magatartásformák, szokások megismertetését, megerősítését, az egyéni adottságokra épülő differenciált tanulás-szervezéssel biztos alapkészségek elsajátíttatását (olvasás, írás, számolás).

A személyiség sokoldalú fejlesztését, az egyéni adottságok, képességek, készségek figyelembevételével előkészíteni, tanulási képességek fejlesztésével megalapozni az önálló tanulást, a felső tagozatra való továbblépést.

Jó munkalégkör kialakítását, a tanulás és az iskola megszerettetését.

Céljaik megvalósítása érdekében kéttanítós modell szerint tanítanak az 1- 4 évfolyamon, felmenő rendszerben. Ez a szakmai fejlesztés ebben a tanévben ért fel a 4. évfolyamra. Az alapkészségek fejlesztése (heti 12 órában ) két tanító segítségével, párhuzamos óravezetéssel történik.

Alapvető cél, hogy az iskola minden tanulója megkapja a tehetségének, képességének,  kibontakoztatásához, személyisége fejlődéséhez, az alapkészségek biztos elsajátításához szükséges pedagógiai segítséget. A gyermekek napja a reggeli rövid áhítat után közös beszélgető körrel kezdődik. A délelőtt további részén az ismeretszerzés, az alapkészségek fejlesztése folyik. A közös tanítási órákon (magyar nyelv és irodalom, matematika)  az osztállyal foglalkozó két tanító egyforma szerepkörben, és intenzitással van jelen, közös óravezetést alkalmaznak.  A többi tanórán az osztálytanítók egyike van a tanulókkal. A délutáni időszakban a tanítónők egyike (napi váltásban) biztosítja a másnapra való felkészülést, a szabadidő hasznos eltöltését. Ez a modell a pedagógus részéről az általános kompetenciákon túl elvárja a magas szintű empátiát, módszertani sokszínűségre való igényt, fokozottabb terhelhetőséget.

A tehetségfelismerés a 3.,4. évfolyamon ettől  a tanévtől  szakmai program szerint zajlik, melynek egyik eleme „ Az okos fejek, ügyes kezek „ c. kör , valamint a délutáni órákban szervezett differenciált képességfejlesztő csoport működtetése.

3. Mi a felső tagozat nevelési - oktatási célja?

Tantárgyi keretek között célirányosan fejleszteni a tanulók tudását, lehetőséget biztosítani az egyéni képességek, érdeklődés kibontakoztatására, az alapkészségek további fejlesztésére.

Megalapozott tudással és keresztyén értékrenddel felkészíteni őket az önálló információszerzés és felhasználás módszereire, a középiskolai tanulmányokra.

Figyelemmel kísérni a tanulók egyéni fejlődését, iskolai teljesítményét, annak érdekében, hogy tanulóink megfelelően fejlődjenek.

Az iskola fontos szerepet tulajdonít a tehetséggondozásnak, melynek elsődleges célja a gyermekek képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése a leghatékonyabb pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazásával. Fontos a személyiség fejlesztése /pl. önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra/, mivel fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhető el a tehetség kibontakoztatása. Az intézmény munkájának elismeréseként első általános iskolaként vált tehetségponttá.

A programban a gyorsítás és a dúsítás alkalmazásával fejlesztik a tanulók gondolkodását és a kreativitását. A tehetségesekkel való foglalkozás megköveteli a pedagógusoktól, hogy a kiemelkedő képességű tanulókat egyénre szabott feladatok adásával megfelelően leterhelje. A délelőtti tanítási órákon elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése. Ennek érdekében alkalmazzák a csoportos és egyénre szabott fejlesztést. A tananyag gyorsabb elsajátítása, elmélyítése, illetve többletismeretek szerzése differenciált munkával valósul meg. Ezt szolgálja az idegen nyelv emelt szintű oktatása is. Az iskola délutáni, szabadidős szolgáltatásai között kínál egy speciális  választható modulokból álló rendszert, amely lehetővé teszi számítástechnikából az ECDL vizsga, valamint angol nyelvből alapfokú nyelvvizsga letételét, középiskolára előkészítő, versenyre felkészítő szakköröket, táncoktatást, sportköröket, könyvtári, internetezési lehetőséget.

4. A szakmai munkát segítő pályázati programok:

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0015   azonosítószámú projekt címe „Csak a hittel végzett munkának van értéke.” Albert Schweitzer

Projekt megvalósítás időszaka: 2009.05.01. – 2010.08.31. közé esett,  jelenleg a fenntarthatósági stádiumban van. Az elnyert támogatási összeg: 25.000.000 Ft. A kompetencia alapú oktatás-nevelés megvalósítása, intézményi kiterjesztése hatékonyan segíti a tanulók egyéni képességeihez igazított fejlesztést.

Az iskola részt vesz a TÁMOP 3.43/08/02 kódszámú Iskolai tehetséggondozás – „Az érték bennük van „c. pályázati programban, valamint fenntartja a kompetencia alapú nevelést-oktatást. A tehetséggondozásra fordítható pályázati forrás 18 625 000 Ft.

A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0135  kódszámú, projekt címe „Aki pedig nem ismeri, azt tanítsátok meg rá!” Ezsd (7)

A projekt megvalósítás időszaka: 2010.03.01. – 2011.03.01., az elnyert támogatási összeg: 13.338.700 Ft.

Ez a pályázati forrás az informatikai eszközök tanulói használatát célozza meg, a projekt segítségével 100 db tanulói lap-top beszerzése  lehetőséges.

A  TIOP-1.1.1-07/1-2008-0383 kódszámú pályázati program „Bölccsé teszlek és megtanítlak, melyik úton kell járnod” (Zsolt 32,8.) címet viseli. A projekt megvalósítási időszaka: 2010.06.01. – 2010.11.30. Támogatási összeg: 16.727.700 Ft. Az informatikai   fejlesztés célja a tantermek felszerelése aktív táblákkal és a használatukhoz szükséges számítógéppel, projektorral.

A két informatikai fejlesztés több mint 30 millió forint értékű eszközbeszerzést biztosít, amely jelentősen javítja az intézmény infrastrukturális feltételrendszerét.

5. Infrastrukturális háttér

Az intézmény székhelye (Bethlen Gábor u. 1.), telephelyei a Törökszentmiklósi Református Egyházközség (Törökszentmiklós, Kossuth L. út 114.sz.) tulajdonát képezik, kivétel a Kossuth tér 5. sz. alatti épület, amely a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdona, amihez határozatlan ideig használatba vételi jogot biztosít a Törökszentmiklósi Református Egyházközségnek. A jelenleg a református oktatási célra használt székhely épület 1720-ban épült, felújítása 2008 óta folyamatos. Az intézmény helyileg a város középpontjában van, ami könnyű megközelítést tesz lehetővé.

A testnevelés órák a Kutas Bálint út 3-5. sz. alatti épületben, korszerű új tornacsarnokban folynak.

Az étkezést melegítő konyha üzemeltetésével oldja meg az iskola, az ebédlőben 400 tanuló étkeztetése biztosított.

6. Partnerkapcsolatok

Az intézmény kiterjedt külső és belső szakmai kapcsolatokkal rendelkezik. Belső kapcsolatrendszere, kommunikációs csatornái kidolgozottak. A település életében meghatározó szerepet játszik, ugyanakkor szorosan együttműködik a helyi   önkormányzati intézményekkel.  Egyházi  jellégéből, valamint EGYMI működtetéséből  következően partneri köre a szokásos külső és belső partnereken túl a megye református iskoláival, a helyi gyülekezettel, a helyi református nőszövetséggel , a szolgáltatásokat igénybe vevő intézményekkel, partnerekkel is bővül. Ezt segíti elő   Tehetségpontként való működése is, melynek keretében szakmai szolgáltatásokat  szervez és teljesít.

A vasárnapi gyermek Istentiszteletek és a templomi bemutatkozások, imahetek, szeretetvendégségek keretében bekapcsolódik a gyülekezet egyházi életébe.

Törökszentmiklós település közösségi színterein, a városi eseményeken történő képviselettel, műsorokkal, a helyi médiában való szerepléssel vesz részt.

 

Az iskola egészének bemutatása

www.bethleng.hu      honlapon. 

 

E-mail címük :   bethlen@externet.hu